ระดับอนุบาล

มุ่งพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ธรรมชาติของเด็ก

ระดับประถม

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับ ม.ต้น

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง

ระดับ ม.ปลาย

มุ่นเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน

AEL

ส่งเสริมทักษะด้านการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษ