ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

    โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ทิศเหนือติดถนนสุขุมวิท ทิศตะวันออกติดสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ทิศใต้ติดบริเวณสุสานวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทิศตะวันตกติดวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ มีเนื้อที่โดยประมาณ 25 ไร่

ประวัติโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

    โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  เป็นโรงเรียนของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตรแห่งประเทศไทย  ดำเนินงานโดยคณะมาเซอร์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบริหารงาน         เพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เด็กหญิงในจังหวัดระยอง โดยมาแมร์ อันนา  เดอ  เยซู เป็นผู้อนุมัติการก่อตั้งโรงเรียนสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นในปี 2506โดยใช้ชื่อว่า“อาคารเซนต์แอนน์” เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่17 พฤษภาคมพ.ศ.2507  รับนักเรียนหญิงล้วนโดยมีเซอร์เอลีซาแบ็ท มักซิม เป็นอธิการิณีและเซอร์อัลแบรต์ (นางสาว     ลัดดา ไวอาษา )เป็นอาจารย์ใหญ่  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษามีครู 19 คน และมีนักเรียน 406 คน  โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าด้วยดีตลอดมา  มีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  จึงมีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อๆมา และได้ขยายชั้นเรียนทุก ๆ ปีจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปัจจุบันขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

    โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร   ที่เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  คือการให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้และเข้าถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย  สุภาพเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม  รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถ  และเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพที่ดี   ทั้งกายและใจ  นอกเหนือจากจุดประสงค์ดังกล่าว  โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองยังมุ่งเน้นที่จะจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “ จัดการศึกษาที่วางรากฐาน  ให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ   มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น  อันจะนำไปสู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม  ประเทศชาติและสังคมโลก ”  โดยมุ่งหวังให้ ธิดาเซนต์โยเซฟระยอง ทุกคน ออกไปเป็นคนดีของสังคม  เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

    ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  เปิดทำการสอนมาครบ  54 ปี (พ.ศ. 2561 โดยมีเซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม (นางสาวสุเพ็ญ ตรีว่าอุดม ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

690total visits,1visits today

Shopping Basket
Show Buttons
Hide Buttons