คติพจน์     “ศึกษาดี   มีวินัย   ใจเมตตา   ใฝ่หาคุณธรรม   เลิศล้ำการงาน”

อัตลักษณ์  “ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน  รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ”                                

เอกลักษณ์  “กุลธิดาผู้เอื้ออาทร”

สีประจำโรงเรียน

   สัญลักษณ์สีประจำโรงเรียน   คือ สีฟ้า – ขาว  ประกอบขึ้นเป็นความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว  แต่ในขณะเดียวกันแฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนบริสุทธิ์อยู่ภายใน

   สีฟ้า เป็นสีแห่งความรัก   ความกล้าหาญ และเสียสละ  เป็นพลังสำคัญในการต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ความถูกต้อง  ยุติธรรมไม่หวาดหวั่นต่อภัยและอันตรายทั้งปวง แม้จะเสียสละเลือดเพื่อให้คุณธรรมความดีคงอยู่ก็จะยอมรักษาเอาไว้เหนือสิ่งอื่นใด

   สีขาว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ในหลักธรรมไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปน เป็นความบริสุทธิ์พร้อมที่จะพัฒนาตนขึ้นสู่ความดีเรื่อยไปอย่างไม่หยุดยั้ง

   ผู้อยู่ใต้ร่มฟ้า-ขาว ย่อมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งตน ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความกล้าหาญ อดทน เสียสละ ให้ความรัก ความภักดี การยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมกับมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นยางนา 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Dipterocapus alatus Roxb.exG.Don 

ชื่อวงศ์ Dipterocarpaceae  

ชื่อสามัญ Yang,

ชื่อพื้นเมือง  ยางนา ,  ยางขาว ,  ยางหยวก ,ยางแม่น้ำ , (ทั่วไป)

ลักษณะทั่วไป    ไม้ต้นขนาดใหญ่สูงถึง 40-50 เมตร ลำต้นเปลาตรง  เปลือกหนาเรียบ  สีเทาหรือเทาปนขาว

   โคนต้นมักเป็นพู  สูงขึ้นมาเล็กน้อย  ขนาดเส้นรอบวง เพียงอกของต้นที่มีอายุมากระหว่าง 4-7 เมตร หรือมากกว่า  ยอดและกิ่งอ่อนมีขนทั่วไปและมีรอยแผลใบปรากฏชัดตามกิ่ง   รูปทรง(เรือนยอด) เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แน่นทึบ ใบ  ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ  รูปรีหรือรูปไข่ 

   ใบอ่อนมีขนสีเทาประปลาย  ใบแก่เกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง  มีขนประปราย  ดอก  ออกเป็นช่อสั้นๆ ไม่แตกแขนง ตามง่ามใบ ตอนปลายกิ่งแต่ละช่อ มี 3-8ดอก สีขาวอมชมพู  กลิ่น – ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ผล เป็นแบบผลแห้ง ตัวผลกลมหรือรูปไข่ยาว  2.5- 3.5 ซม. มีครีบยาว 5 ครีบ  ด้านบนมีปีก  2 ปีก ปลายมน  มีเส้นตามยาว  3 เส้น ปีกอีก 3 ปีก มีลักษณะ สั้นมากคล้ายหูหนู  ผลแก่ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พบขึ้นในที่ลุ่มต่ำ  ริมห้วย ลำธารและตามหุบเขาทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในระดับความสูง  ของน้ำทะเลเฉลี่ยคือ 350เมตร ในต่างประเทศพบที่บังคลาเทศ  พม่า  ลาว  กัมพูชา  เวียดนามใต้และมาเลเซีย 

   การขยายพันธุ์และการผลิตกล้า ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด  เป็นไม้กลางแจ้งเจริญเติบโตได้ดี ในสภาพดินแทบทุกชนิด

   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปรารภเมื่อปี พ.ศ. 2504 ด้วยทรงห่วงใยในสถานการณ์ของไม้ยางนาเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้วว่า   ” ไม้ยางนาในประเทศไทยได้ถูกตัดฟันไปใช้สอย และทำเป็นสินค้ากันเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี เป็นที่น่าวิตกว่าหากมิได้ทำการบำรุงส่งเสริม และดำเนินการปลูกไม้ยางนาขึ้นแล้วปริมาณไม้ยางนา ก็จะลดน้อยลงไปทุกที จึงควรที่จะได้มีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกไม้ยางนาเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ  "  ความห่วงใยจากพระราชปรารภของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องยางนานี้ เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นให้คนไทยต้องหันมาคำนึงถึงการรักษาพันธุ์ไม้ในวงศ์ยางทั้งหลายให้เติบโตแพร่พันธุ์มากขึ้น และอำนวยคุณ ประโยชน์เคียงข้างกับวิถีชีวิตของมนุษย์ ในแบบที่ไม่ทำร้ายกันและกัน

   ต้นยางนาเป็นเสมือน พญาไม้แห่งเอเชียอาคเนย์  เพราะมีขนาดสูงใหญ่  เป็นไม้เอนกประสงค์แทบทุกส่วนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้นานาประการ สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างทั่วไป   เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพร และเนื้อไม้สำหรับใช้สอยทั่วไป และที่สำคัญด้วยยางนาเป็นไม้ที่มีลำต้นสูงใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่า มีอายุยืนยาว  จึงมีการปลูกยางนาเพื่อให้ร่มเงาตามสถาบันการศึกษา   ศาสนสถาน และริมถนนหนทางต่างๆ  จนมีพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๕๔   ได้ให้ความสำคัญของไม้ยางเทียบเท่ากับไม้สัก  ด้วยการกำหนดว่าทั้ง “ไม้สักและไม้ยางนา ทั่วไปในราชอาณาจักร  ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับที่ใด  เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ซึ่งการทำไม้จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ”

ความหมาย

  • ต้นยางนา  เป็นต้นไม้เก่าแก่ เติบโตควบคู่มาพร้อมกับการก่อตั้ง  โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
  • ลำต้นของต้นยางนา มีความสูงใหญ่  โดดเด่นเป็นสง่า มีอายุยืนยาว และให้ร่มเงา  เปรียบเสมือนโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  เป็น “บ้าน”ที่พักพิงให้กับทุกคน  ให้ความร่มเย็น ความสุข  ความอุดมสมบูรณ์  เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  คือการให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้และเข้าถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย  สุภาพเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม  รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถ  และเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพที่ดี   ทั้งกายและใจ เพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ “ ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน  รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ ”
  • ลูกยางนา เปรียบเสมือนศิษย์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองทุกคน  จะมีเอกลักษณ์ที่โรงเรียนปลูกฝังคือเป็น “กุลธิดาผู้เอื้ออาทร”

 กุลธิดา  หมายถึง  ลูกผู้หญิงที่ดีทั้งกายและใจ   มีความประพฤติสุภาพ  เรียบร้อย  มีกิริย มารยาท   งดงามตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย     ขยันขันแข็ง ทุ่มเทและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ

ผู้เอื้ออาทร  หมายถึง   เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ แบ่งปัน และ มีจิตสาธารณะ    เช่นเดียวกับลูกยางนาเมื่อผลแก่จะหลุดจากต้นเมื่อปลิวไปตก ณ ที่ใด ลูกยางนา สามารถที่จะเจริญงอกงามเป็นต้นยางนาต้นใหม่ ในสภาพดินแทบทุกสภาพ  ให้ร่มเงาและคุณประโยชน์นานาประการไม่รู้จบ เปรียบเสมือนศิษย์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองทุกคน   พร้อมที่จะสร้างคุณประโยชน์ ช่วยเหลือแบ่งบัน  เสียสละ เพื่อส่วนรวม  สังคม และประเทศชาติสืบไป

298total visits,1visits today

Shopping Basket
Show Buttons
Hide Buttons