?

สัญลักษณ์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง


ความหมายของสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ประกอบด้วยปริมณฑณภายในวงกลม มีเส้นขอบและมีเส้นโค้งลงประดับรอบนอก บังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบกลางปริมณฑล มีโล่ ป้องกันศาสตราวุธ ภายในโล่แบ่งออกเป็นสามส่วนื ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. (อยู่หน้าเส้นตรงตั้งส่วนกลางเส้นว่าง) ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อน มีเส้นนอนเป็นฐาน มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย บนซ้าย ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างขวา มองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย? ? ? ? ???

ความหมายวงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคล? ผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามคุณค่าแห่งศาสนธรรมวัฒนธรรม และวิชาความรู้? ขณะเดียวกันก็หมายถึง การรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของครู และการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน
เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า? (พระดำริ สติ ปัญญา ความคิดอ่าน พละกำลังความรู้ ความศรัทธาความยำเกรง)

โล่?? แสดงนัยของคุณธรรมว่า ความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย

ดาบคม คือ ปัญญา ด้าม คือ สติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และป้องกันตนเอง จึงต้องใช้ความสุขุมคัมภีร์ภาพอย่างองอาจและกล้าหาญ

ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืช คือส่วนที่ทำหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิตในสันติสุข

หนังสือสองเล่ม? แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ? และคุณค่าทางวิชาชีพ? ความสมดุลของคุณค่าทั้งสองเปรียบประดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างนำทางชีวิต

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

132 หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์.(038) 611356,613937 โทรสาร(038) 807842

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.