รูปภาพกิจกรรม

พ.ศ.2507-พ.ศ.2516

พ.ศ.2526-พ.ศ.2528

พ.ศ.2529-พ.ศ.2533

พ.ศ.2534-พ.ศ.2535

พ.ศ.2536-พ.ศ.2551

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน

ประวัติโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

? ? ? ? ? ? โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทิศเหนือติดถนนสุขุมวิททิศตะวันออกติดสนามกีฬากลางจังหวัด ทิศใต้ติดบริเวณสุสานวัดแม่พระนิจจานุเคาระห์ทิศตะวันตกติดวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ มีเนื้อที่โดยรวมทั้งหมด 25 ไร่ ซึ่งอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายส่ง เหล่าสุนทร เป็นผู้มอบให้กับมูลนิธิเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต โดยมาแมร์อันนา เดอเยซู ผู้อนุมัติการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเมือวันที่ 17 พฤษภาคม 2507

? ? ? ? ? ? ? ? ?โดยมี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ?มีเซอร์เอลีซาแบ๊ท?
เป็นอธิการิณีและเซอร์อัลแบรต์ (นางสาวลัดดา?ไวอาษา ) เป็นอาจารย์ใหญ่?ในระยะแรกที่เปิดทำการสอนมีครู?19 คนและมีนักเรียนทั้งหมด 406 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาและได้ขยายชั้นเรียทุกๆปีจนถึงมัธยมปีที่3และได้ให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2552

? ? ? ? ? ? ? ? ?โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้กุลธิดาไทยมีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยยึดปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่ว่า ?การศึกษาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คือ การให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจถึงสัจธรรม อันสูงสุด แห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบสุภาพ เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่?
ที่จะศึกษาศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ ประกอบหน้าที่การงาน ซึ่งตนเอง
รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติและปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี
??

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

132 หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์.(038) 611356,613937 โทรสาร(038) 807842

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.