ความหมายของตราสัญลักษณ์โรงเรียน

  • ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบและมีเส้นโค้งลงประดับรอบนอก  บังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบกลางปริมณฑล  มีโล่ ป้องกันศาสตราวุธ   ภายในโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน  ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. (อยู่หน้าเส้นตรงตั้งส่วนกลางเส้นว่าง)  ส่วนล่าง   มีตะเกียงเปล่งประทีปวางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อน  มีเส้นนอนเป็นฐาน  มีดาบขัดอยู่หลังโล่  ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนซ้าย    ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างขวา   มองเห็นใบไม้ทอดปลาย  ด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย
  • ความหมายวงกลม คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้  ขณะเดียวกันก็หมายถึง การรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง   เมตตาธรรมของครู  และการแสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน
  • เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า  (พระดำริ สติ ปัญญา ความคิดอ่าน พละกำลังความรู้ ความศรัทธา  ความยำเกรง)
  • โล่ แสดงนัยของคุณธรรมว่า  ความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย
  • ดาบคม คือ ปัญญา   ด้าม คือ สติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรมทั้งหลายและป้องกันตนเอง จึงต้องใช้ความสุขุมคัมภีร์ภาพอย่างองอาจและกล้าหาญ
  • ใบไม้ แทนใบมะกอก ใบของพืช คือส่วนที่ทำหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิตในสันติสุข
  • หนังสือสองเล่ม แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ  และคุณค่าทางวิชาชีพ  ความสมดุลของคุณค่าทั้งสอง เปรียบประดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างนำชีวิตไปถูก

374total visits,1visits today

Shopping Basket
Show Buttons
Hide Buttons